CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI

Amb aquest document el CENTRE CANI DE PALS amb NUCLI ZOOLÒGIC G25/00131 i amb representant legal ANDRÉS MANZANO RODRÍGUEZ i DNI 40530927M fa constar el següent:

–          Que es tindrà cura de/s l’animal/s durant la seva estància al centre, atenent a l’alimentació, higiene, necessitats específiques i condicions acordades amb el propietari legal de l’animal.

–          D’aquesta manera garantim el compliment de la legislació i normes sociosanitàries vigents per l’exercici del servei prestat, en les dates acordades en aquesta estada del gos/gossos al nostre centre.

RGPD

– Les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, la forma i les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals (RGPD). Les dades facilitades pels clients seran incorporades al fitxer del qual n’és responsable exclusiu el CENTRE CANI DE PALS, on es conservaran de forma confidencial.

– El client accepta rebre avisos telemàtics relacionats amb els serveis contractats i/o dels que disposa el centre amb la finalitat de promocionar-los. Podent-se donar de baixa de les comunicacions publicitàries enviant un e-mail a info@centrecanidepals.com

– El propietari autoritza utilitzar la imatge de la mascota en mitjans publicitaris del nostre centre així com l’ús de les mateixes a les xarxes socials.

AVÍS LEGAL

-S’informa al propietari sobre la necessitat de desparasitació interna i externa de l’animal abans de l’estada al centre. En cas d’infestació parasitària de qualsevol tipus durant l’estada de l’animal, si aquest prèviament no ha estat desparasitat tal com s’ha informat, el centre no es farà responsable.

– L’empresa es fa càrrec de les despeses veterinàries de l’animal en cas d’accident durant l’estada al centre, descartant totes aquelles malalties incubades, ferides o al·lèrgies prèvies a l’estada (valorat pels nostres veterinaris). A més ens autoritza a realitzar les accions mèdiques d’emergència necessàries en cas de no localitzar al propietari legal.

-En cas de malaltia durant l’estada, el veterinari determinarà l’orígen d’aquesta.

En tractar-se d’una malaltia prèvia a l’estada de l’animal al centre (malaltia congènita, crònica no detectada i/o sense símptomes) el propietari assumirà la responsabilitat econòmica de les accions mèdiques d’emergència.

– El propietari assumeix els riscos associats (mèdics, legals i econòmics) a l’incompliment de les normes i legislacions sociosanitàries i comunicades per l’empresa de portar en cada estada del gos la cartilla al dia de vacunacions inclosa la vacuna de la tos de les gosseres.

– Qualsevol eventualitat que requereixi de tractament de l’animal, anirà a càrrec del client a qui es consultarà prèviament al tractament. Si el client es negués al tractament que es consideri oportú, haurà de retirar immediatament al gos de les instal·lacions d. Alternativament, portarem el gos al veterinari de elecció del client, corrent les despeses a compte del client.

– Si la vostra mascota té una malaltia, un tractament mèdic o d’un altre tipus o pren una alimentació especial, els ha de portar i indicar la patologia que té. El CENTRE CANÍ de PALS no es fa responsable de l’agreujament d’aquestes patologies durant la vostra estada a les vostres instal·lacions. És obligatori informar de qualsevol patologia, lesió o característiques particulars de la salut i comportament de les mascotes que s’allotgin a les instal·lacions.

– Si per qualsevol circumstància el gos mori durant la vostra estada, el personal del CENTRE CANÍ de PALS encarregarà una necròpsia als serveis veterinaris per poder determinar amb exactitud les causes de la mort si no han estat clares, sempre previ avís del client. Totes les despeses derivades d’aquestes actuacions, així com els de recollida i incineració del cos pels serveis corresponents aniran a càrrec del client, sense perjudici de les possibles reclamacions per part del Client a l’Empresa.

– L’empresa no es fa responsable per danys de qualsevol tipus que es puguin produir al gos causats per agents climatològics com ara rajos, inundacions, terratrèmols etc.

– El client, en el moment de la recollida de la seva mascota a la data que s’hagi pactat contractualment, l’examinarà abans d’abandonar les instal·lacions de l’Empresa, amb la finalitat de comprovar el seu estat de salut. El referit examen, que podrà comptar amb l’assistència del personal facultatiu, eximirà de qualsevol responsabilitat a l’empresa en el moment que la mascota abandoni les instal·lacions.

– En el cas de no recollir la mascota en la data acordada, així com en el cas de no informar del retard a la data de recollida de la mascota o en el cas de no ser possible localitzar el propietari i/autoritzat de mascota(es) allotjada(es), passada la data acordada de recollida; s’activarà el protocol d’ABANDONAMENT consistent per ordre cronològic a: esperar una setmana de cortesia, denunciar per abandonament als Mossos d’Esquadra, i ACTIVAR LA CESSIÓ de la mascota a la Protectora d’Animals que correspongui, repercutint al propietari el cost de 1.250,00€ com a despeses de gestió i en concepte indemnitzatori a favor de l’empresa.

– És obligatori efectuar els pagaments acordats com a requisit previ a la sortida del gos.